PRAKTICKÁ PSYCHOLOGIE

PRAKTICKÁ PSYCHOLOGIE

Mgr. Naděžda Landová

Nabídka programů

EXTERNÍ HR KONZULTANT

hr (human resources) konzultant - jinými slovy personalista, který se věnuje náboru zaměstnanců a aktivitám s tím spojených

Pomohu nastavit či aktualizovat dílčí i komplexní HR procesy ve Vaší společnosti. Využiji své dosavadní zkušenosti a znalosti k zefektivnění oblasti lidských zdrojů ve vaší společnosti.

 • Strategie – analýza, tvorba a nastavení
 • Procesy – analýza, tvorba, implementace a realizace

- aktualizace a optimalizaci (zlepšení již implementovaného, eliminace případných duplicit)

 • Výběr a nábor zaměstnanců
 • Adaptace a adaptační plány nových zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Odměňování zaměstnanců
 • Talent programy
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Koučování
 • Navrhování a realizace zam. průzkumů a průzkumů spokojenosti

Nabízím nestranný, nezaujatý a objektivní pohled, podpořený psychologickou odborností na vysoké úrovni.

Šetím Váš čas, spojený s administrativní zátěží náboru a výběru zaměstnanců či organizací a realizací AC/DC.

Při hodnocení nebo výběru zaměstnanců využívám odborné psychologické metody, na jejichž základě je možné lépe poznat osobnost uchazeče nebo zaměstnance, jeho motivaci, potenciál, silné stránky a prostor pro další rozvoj.

Zaručuji zpětnou vazbu pro zadavatele a pro všechny kandidáty či zaměstnance.

Garantuji důvěrnost a diskrétnost.

NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

 • Výběrové řízení dle potřeb a aktuální situace klienta
 • Zajištění maximální objektivity pomocí psychologických metod, které se vzájemně doplňují
 • Proces náboru a výběru zaměstnanců v několika fázích

Analýza volné pracovní pozice

 • Definice požadavků na danou pracovní pozici (odbornost, vzdělání, kompetence)

Vyhledání kandidátů

 • Vlastní databáze
 • Inzerce

I. kolo výběrového řízení

 • Strukturovaný pohovor (zjištění odbornosti a kompetencí definovaných pro danou pracovní pozici)
 • Psychodiagnostické testy
 • Doporučení nejvhodnějších kandidátů do II. kola výběrového řízení

II. kolo výběrového řízení

 • Za účasti zástupců společnosti zadavatele
 • Výběr nejvhodnějších kandidátů do závěrečného kola výběrového řízení

III. kolo výběrového řízení

 • Pohovor s finálními kandidáty výběrového řízení se zástupci společnosti zadavatele

Výsledek

 • Přijetí nejvhodnějšího kandidáta do pracovního poměru

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Hodnocení zaměstnanců - komplexní nástroj řízení a vedení:

 • Motivuje k výkonu, porovnává jednotlivce
 • Objektivizuje odměňování
 • Identifikuje talenty
 • Umožňuje nastavit kariéru
 • Zaciluje rozvoj, trénink, vzdělávání

Analýza potřeb a firemního prostředí klienta

 • Současný systém měření výkonnosti a plnění cílů zaměstnanců
 • Firemní kultura a hodnoty společnosti

Návrh systému hodnocení

 • Vyhodnocení současného stavu
 • Kritéria a metody hodnocení
 • Obsah (témata), struktura, výstupy hodnotících pohovorů
 • Časový harmonogram systému hodnocení

Realizace a implementace

 • Metodika procesu hodnocení včetně zásad zpětné vazby
 • Hodnotící dokumenty
 • Příprava vedoucích týmů a zaměstnanců na hodnotící pohovory

Výsledek

 • Stanovení výkonových cílů na další hodnotící období (Q a roční)
 • Stanovení rozvojových plánů a další hodnotící období (Q a roční)

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Na základě důkladné analýzy mzdové politiky a systému odměňování klienta navrhnu aktualizaci systému odměňování tak, aby odrážel výkon a výsledky v plnění cílů týmů i jednotlivých zaměstnanců a zároveň byl pro zaměstnance motivační.

Strategický systém odměňování:

 • Zvyšuje atraktivnost společnosti u uchazečů o zaměstnání
 • Stabilizuje a motivuje stávající zaměstnance
 • Je transparentní a objektivní
 • Zvyšuje konkurenci schopnost společnosti
 • Je v souladu s vnitřní politikou a kulturou společnosti

Analýza mzdové politiky společnosti

 • Analýza současného stavu odměňování, včetně zhodnocení kritéria motivace
 • Analýza dodržování současného systému odměňování
 • Analýza efektivního stavu využívání současného systému odměňování

Návrh systému odměňování

 • Pevná a pohyblivá složka mzdy
 • Struktura variabilní složky mzdy
 • Benefity

Realizace a implementace

 • Zavedení nového systému odměňování
 • Seznámení zaměstnanců s novým systémem odměňování

Výsledek

 • Funkční, motivační a transparentní systém odměňování

ASSESSMENT CENTRUM

assessment centrum - hodnotící centrum, speciální způsob diagnostického šetření pracovní a psychické způsobilosti, které se používá např. pro výběr interních pracovníků nebo externích spolupracovníků z většího počtu uchazečů, jde o hodnocení několika nezávislými odbornými hodnotiteli
 • Výběr nejvhodnějšího zaměstnance z mnoha kandidátů
 • Objektivní a efektivní hodnocení stávajících zaměstnanců s externími kandidáty
 • Možnost sledování skutečného jednání, chování a reakcí účastníků v různých modelových situacích
 • Profesionální hodnocení kandidátů z pohledu nezávislých posuzovatelů

Metody

 • Řešení modelových situací ve skupině
 • Řešení individuálních modelových situací
 • Psychologická diagnostika
 • Strukturovaný - motivační rozhovor

Výsledek

 • Seřazení kandidátu podle předpokládané úspěšnosti a stanovení jejich silných a slabých stránek
 • Psychologický profil u všech účastníků AC (rozsah min. dvou stran A4)
 • Zpětná vazba pro zadavatele a uchazeče

DEVELOPMENT CENTRUM

development centrum (DC) - rozvojové centrum, jehož cílem je určit vývojové kapacity psychiky a osobnosti stávajících (zejména klíčových) pracovníkú organizace, což je využíváno při sestavování jejich individuálních rozvojových plánů
 • Hodnocení a zjištění potenciálu stávajících zaměstnanců
 • Identifikace prostoru jejich dalšího rozvoje
 • Možnost pozorovat skutečné jednání a reakce účastníků, způsoby, jakými řeší zadaný problém, interpersonální a komunikační dovednosti, tendence zaujímat určitou roli v týmu apod
 • Komplexní pohled na osobu pomocí kombinace různých metod
 • ZProfesionální hodnocení zaměstnanců z pohledu nezávislých posuzovatelů

Metody

 • Řešení modelových situací ve skupině
 • Řešení individuálních modelových situací
 • Psychologická diagnostika
 • Strukturovaný - motivační rozhovor

Výsledek

 • Psychologický profil u všech účastníků DC (rozsah min.dvou stran A4)
 • Posouzení individuálního potenciálu i potenciálu pracovní skupiny
 • Návrh možností dalšího rozvoje - jak individuálně, tak skupinově
 • Zpětná vazba pro zadavatele i pro jednotlivé účastníky

TALENT PROGRAMY

 • Analýza potřeb a firemního prostředí klienta a stanovení cílů
 • Návrh talent programu
 • Realizace a implementace
 • Psychodiagnostika vybraných zaměstnanců
 • Zpětná vazba a návrh možností dalšího rozvoje terapie

TRÉNINKY A SEMINÁŘE

Mám mnohaleté zkušenosti v oblasti přípravy, vedení a organizování tréninků, školení, seminářů a odborných workshopů ve firmách různého charakteru. Na základě důkladné analýzy potřeb a firemního prostředí klienta vypracuji podrobnou strukturu vzdělávacího programu "šitého přímo na míru klienta". Vzdělávací aktivity koncipuji interaktivní zážitkovou formou, které přináší trvalé změny v přístupu účastníků. Nabízím komplexní zajištění vzdělávacích akcí (školící prostory, ubytování účastníků, stravování, teambuildingové aktivity, atd.).

Analýza potřeb a firemního prostředí klienta a stanovení cílů

 • Analýza současného stavu vzdělávání a rozvoje ve společnosti
 • Definice cílového stavu

Návrh vzdělávacího programu

 • Vyhodnocení analýzy potřeb
 • Obsah, struktura a časový rozsah tréninku/školení/semináře/WS (práce ve skupinách)
 • Metodika a formy tréninku/školení/semináře/WS
 • Lektorské obsazení
 • Návrh termínů realizace
 • Cenová kalkulace

Realizace

 • Příprava materiálů pro účastníky tréninku/školení/semináře/WS
 • Zajištění didaktických a prezentačních pomůcek
 • Vedení tréninku/školení/semináře/WS

Vyhodnocení

 • Hodnotící zpráva pro klienta
 • Hodnocení účastníků
 • Hodnocení lektora
 • Doporučení rozvojových aktivit pro účastníky

Hlavní témata tréninků

 • Manažerské nástroje a komunikace
 • Vedení a motivace týmu
 • Efektivní komunikace
 • Řízení podle cílů, delegování
 • Hodnocení zaměstnanců, zásady zpětné vazby
 • Týmová spolupráce
 • Time management
 • Koučink

KOUČINK

 • Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou
 • Koučink je jedna z nejúčinnějších metod osobního a firemního rozvoje, je to styl řízení lidí a způsob komunikace ve všech oborech lidské činnosti.
 • Koučování je specifický rozhovor mezi koučem a klientem, jehož zaměření podporuje klientův proces přemýšlení o možnostech a volbách
 • Koučink je tvůrčí a myšlení-provokující partnerství kouče a klienta, které mobilizuje klientův osobní a profesní potenciál
 • Cílem koučování je lepší výkon
 • Koučink je interaktivní a probíhá v několika fázích formou koučovacího rozhovoru

I. Setkání

 • Informativní – nezávazné - možnosti navázání spolupráce

II. Setkání

 • Vydefinování kontraktu a zakázky

III. Setkání

 • Identifikace klíčových oblastí rozvoje
 • Koučovací plán

IV. Setkání (min.1 x měsíčně)

 • Vyhodnocení splněných úkoly
 • Stav rozpracovanosti nesplněných úkolů

V. Po 3 až 6 měsících

 • Zhodnocení spolupráce
 • Nastavení dalšího postupu

TERAPIE

Každý se může dostat do situace, ve které si neví rady se svými osobními problémy a neví, kde hledat pomoc. Každého v životě mohou potkat náhlé krizové situace, ve kterých neví, jak dál a kam se obrátit. Čím rychleji a důkladněji se s nimi dokážeme vypořádat, tím méně bude ovlivněn náš soukromý i pracovní život.

S čím může terapie pomoci?

 • Osobní, vztahové a rodinné problémy
 • Krizová intervence v případě nenadálých událostí jako je např. náhlé úmrtí v rodině aj.
 • Psychické problémy (depresivní stavy, úzkostné stavy aj.)
 • Stavy závislosti - na alkoholu, drogách, cigaretách, hrách atd.
 • Zvládání emocí a konfliktů

Systemická terapie

 • Terapie se odehrává jako rozhovor
 • Psychoterapeut je jakýmsi Vaším společníkem při hledání řešení. Je připravený Vám naslouchat. Je odborníkem na vedení rozhovoru takovým způsobem, který Vám bude užitečný
 • Četnost setkávání, délku, průběh a vzájemná očekávání si na počátku i v průběhu terapie společně dojednáváme a vyjasňujeme

Do péče přijímám klienty od 15 ti let. V rodinné terapii pracuji i s dětmi (vždy však za přítomnosti alespoň jednoho z rodičů).

Termíny konzultace

Na konzultaci je nutné se předem telefonicky objednat. Dohodnutou konzultaci je třeba zrušit nejméně 24 h předem. Pokud bude konzultace zrušena později, bude účtována v plné výši.

Mlčenlivost

Všechny informace, které mi sdělíte, jsou považovány za důvěrné. Výjimkou jsou situace, kdy byste ohrožovali na životě sami sebe nebo druhé. Dále jsou to situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů – Zákon č. 140/1961 Sb § 167, 168).

Supervize

Kvůli svému profesnímu růstu a zvyšování kvality svých služeb pracuji pod supervizí. Což znamená, že průběh své práce s klientem konzultuji se supervizorem (zkušenějším kolegou). Při těchto konzultacích zachovávám anonymitu klienta.